کبڠکيتن کو لي: جاوڤن کڤد کريسيس ڤوليتيک نݢارا؟

Baca versi Rumi di sini.

بريتا تڠکو غزالي حمزه مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ بنر٢ تله مڠهاڠتکن سواسان ڤوليتيک تانه اءير.

تيبا٢ نام توکوه ڤوليتيک اين منجادي تاجوق ڤربينچاڠن⹁ لبيه٢ لاݢي دميديا سوسيال. والهل⹁ سلام ااين نام بسر اين جارڠ دڤرکاتکن.

سباݢاي سأورڠ انق مودا يڠ ساڠت مڠهورماتي کڤريباديان دان کتوکوهن تڠکو غزالي⹁ ساي ممرهاتي کأداءن اين دڠن ڤنيه مينت.

اد يڠ ماره⹁ لانتس ممڤرتيکايکن کريديبيليتي بلياو⁏ نامون راماي جوݢ يڠ امت مڠهارڤکن تڠکو غزالي کمبالي کباريسن اوتام کڤيمڤينن نݢارا.

سيکڤ تڠکو غزالي يڠ رنده ديري سرت ساڠت چرمت دالم ممبوات کڽاتاءن⹁ منجاديکن کيت لبيه ترتاڽ-تاڽ تنتڠ اڤاکه يڠ سبنرڽ سدڠ برلاکو.

منوروت باچاءن ڤڠانليسيس ڤوليتيک ۏيترن ترکنل⹁ ڤروفيسور دوکتور فلسفه احمد اطرى حسين⹁ ترداڤت کموڠکينن يڠ دڤرتوان اݢوڠ ملانتيق تڠکو غزالي سباݢاي ڤردان منتري اينتريم.

منوروتڽ⹁ ترداڤت کموڠکينن بسر سري ڤادوک بݢيندا برسياڤ-سديا ملانتيق تڠکو غزالي سباݢاي ڤردان منتري اينتريم باݢي مڠندورکن کتيدقتنتوان ڤوليتيک دسببکن کراجاءن سديا اد تيدق مميليقي جومله ماجوريتي مياکينکن.

سينر هاريان – لالوان انوار برليکو⹁ کو لي ڤوتينسي ڤردان منتري اينتريم

تمبه مناريق⹁ سماکين راماي ڤڠاناليسيس ڤوليتيک يڠ ممبوات باچاءن ڤوليتيک يڠ سام.

کأداءن منجادي لبيه ڤانس اڤابيلا امنو مڠعمومکن اونتوق منيلاي سمولا کرجاسام ڤرتي ايت دڠن ڤريکاتن ناسيونل.

مک تيمبول ڤلباݢاي اندايان دان سڤيکولاسي تنتڠ اڤاکه لاڠکه يڠ باکل دأمبيل اوليه امنو. سڤرتي بياسا⹁ اد يڠ منچموه دان اد يڠ مڽوکوڠ.

اڤکه امنو اکن مڽرتاءي کڤيمڤينن انوار ابراهيم؟ برباݢاي-باݢاي نارتيف چريتا سدڠ هاڠت دباوا اوليه ڤلباݢاي ڤيهق⹁ برݢنتوڠ کڤد ڤيهق مان يڠ برچريتا.

نامون دسباليق سموا چريتا ڤانس يڠ دهيدڠکن⹁ هاڽ مريک يڠ برکاءيتن يڠ تاهو اڤ يڠ سبنرڽ سدڠ برلاکو⁏ يڠ لاءينڽ هاڽله اندايان⹁ ديتنه دان ڤروڤاݢندا ڤوليتيک.

سباݢاي رعيت راج⹁ ساي ياکين يڠ دڤرتوان اݢوڠ اکن مليندوڠي رعيت دان براوسها منچاري جالن ڤڽلسايان ترباءيق برلاندسکن ڤرونتوقن ڤرلمباݢاءن ڤرسکوتوان.

صح – تڠکو غزالي حمزه مڠادڤ توانکو يڠ دڤرتوان اݢوڠ سبنتر تادي

Baca versi Rumi di sini.

اهلي ڤرليمن ݢوا موسڠ⹁ تڠکو غزالي حمزه تله سلساي مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ داستان نݢارا سبنتر تادي.

بلياو دليهت منيڠݢلکن ڤکارڠن استان نݢارا ڤد جم 2.42 ڤتڠ تادي.

ستاکت اين⹁بلوم اد اڤ٢ کڽاتاءن رسمي مڠناءي ڤرجومڤاءن ترسبوت.

سيلا باچ: دسباليق کملت ڤوليتيک⹁ راماي ݢسا کو لي دلانتيق جادي ڤردان منتري

کريت ميليق تڠکو غزالي حمزه دليهت منيڠݢلکن ڤينتو ڤاݢرر استان نݢارا ڤد جم 2.42 ڤتڠ تادي. ݢمبر: افيق حنبل/مليسيا ݢيزيت

ترداهولو⹁ ترداڤت خبر اڠين باهوا تڠکو غزالي دڤڠݢيل مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ.

دسباليق کملت ڤوليتيک⹁ راماي ݢسا کو لي دلانتيق جادي ڤردان منتري

Baca versi Rumi di sini.

لاڤورن ڤورتل مليسياکيني تنتڠ کڽاتاءن ستياءوسها اݢوڠ ۏيترن امنو⹁ مصطفى يعقوب مڠناءي چالون ڤردان منتري اونتوق ڤ.ر.و.15 مناريق ڤرهاتين ساي.

“کالاو سموا اهلي مجليس ترتيڠݢي امنو تيدق لايق اونتوق جادي ڤردان منتري⹁ ساي نق بريتاهو: کو لي لايق … کناڤ تيدق چادڠکن نام دي؟“

مصطفى يعقوب – ‘مڠاڤ امنو تق چادڠکن کو لي چالون ڤردان منتري’ – مليسياکيني

ددالم لاڤورن ترسبوت يڠ برتاجوق⹁ ‘مڠاڤ امنو تق چادڠکن کو لي چالون ڤردان منتري’⹁ مصطفى منݢسکن بهاوا اهلي ڤارليمن ݢوا موسڠ⹁ تڠکو غزالي حمزه⹁ اتاو لبيه دکنلي سباݢاي کو لي مروڤاکن چالون يڠ ڤاليڠ لايق دڤيليه سباݢاي ڤردان منتري مليعيسى ک-9.

مروجوق کڤد کڽاتاءن موافقة ناسيونل⹁ مصطفى منمبه:

“کڽاتاءن ايت ممبري ݢمبارن سأوله٢ دوا ڤرتي اين تيدق ممڤوڽاءي اينديۏيدو يڠ لايق ﴿د﴾چالونکن سباݢاي ڤردان منتري.

“کالاو يڠ لاين تق لايق⹁ چالونکنله کو لي⹁ دري سݢي ڤڠالمن بلياو لايق دان ڤرنه ممݢڠ جاوتن ڤنتيڠ دان منتري کانن دالم کراجاءن سبلوم اين⹁“

مصطفى يعقوب – ‘مڠاڤ امنو تق چادڠکن کو لي چالون ڤردان منتري’ – مليسياکيني

سيلا باچ: سجاره اصل ڤنوبوهن ڤيترونس يڠ راماي کاکيتاڠن ڤيترونس ڤون تق تاهو

موتاخير اين⹁ نام تڠکو غزالي ناءيق لاݢي⹁ ماله⹁ نام تڠکو غزالي بݢيتو سريڠ دچادڠکن سباݢاي چالون ڤردان منتري⹁ ترماسوق کتيک کريسيس ڤوليتيک 2020⹁ سجوروس سبلوم تن سري محي الدين ياسين دلانتيق منجادي ڤردان منتري ک-8.

سيلا باچ: Ku Li, the Best Choice for Our Nation? ﴿کو لي⹁ ڤيليهن ترباءيق باݢي نݢارا؟﴾

مناريقڽ⹁ ڤڠاناليسيس ڤوليتيک ترکنال دري اونيۏرسيتي ساءينس مليسيا⹁ ڤروفيسور دوکتور فلسفه سيۏاموروݢن ڤانديان ڤرنه مناماکن تيݢ ڤميمڤين يڠ برکموڠکينن مڠݢنتي تون دوکتور محضير سباݢاي ڤردان منتري سبلوم اين⹁ ايايت درڤد ڤ.ک.ر.⹁ انور إبراهيم⹁ درڤد ڤارتي برساتو محي الدين ياسين دان درڤد امنو تڠکو غزالي.

ماله⹁ ببراڤ هاري يڠ لڤس⹁ ناءيب ڤريسيدن امنو داتوق سري محمد خلايد نوردين تله مناماکن تڠکو غزالي سباݢاي انتارا چالون-چالون ترباءيق يڠ دڤوڽاءي امنو باݢي جاوتن ڤردان منتري مليسيا⹁ سڤرتي دلاڤور اوليه اخبار سينر هارين ڤد 4 جولاي دالم بريتا يڠ برتاجوق “ليما چالون امنو برڤوتينسي جادي ڤردان منتري⹁ کات خلايد“.

هانترن ناءيب ڤريسيدن ڤرکاس⹁ سيد حسن بن سيد علي دݢاريس ماس فيسبوک بلياو.

ستياءوسها اݢوڠ ڤرتوبوهن ڤريبومي ڤرکاس⹁ سيد حسن سيد علي جوݢ ممڤرسوءالکن مڠاڤ امنو تيدق منچالونکن تڠکو غزالي اونتوق جاوتن ڤردان منتري مليسيا⹁ ددالم ساتو هانترن دݢاريس ماس فيسبوک بلياو.

باݢي ڤمرهاتي ڤوليتيک⹁ بوکنله ساتو رهسيا دمان تڠکو غزالي تله سڠݢوڤ ملڤسکن جاوتن يڠ ساڠت کانن دالم کابينيت سمات-٢ اونتوق ممبري تومڤوان کڤد ڤمبيناءن ايکونومي نݢارا⹁ خصوصڽ دالم ممباڠونکن ڤيترونس يڠ بهارو بلياو اساسکن کتيک ايت.

سيلا باچ: اداکه اين کبنرن دسباليق ڤنوبوهن سماڠت 46؟

سباݢاي رماج يڠ بهارو بلاجر منيتي رنجاو کهيدوڤن⹁ کتاباهن دان سيکڤ استقامه تڠکو غزالي دالم مڠهادڤي ڤرجالنن ڤوليتيک يڠ برليکو امت ساي کاݢومي دان منجادي اينسڤيرسي باݢي ديري ساي⁏ بݢيتو جوݢ سيکڤ تڠکو کتيک مڠهادڤي ڤلباݢاي فتنه.

سيلا باچ: کريسيس ڤراليهن کواس: سياڤاکه ڤي عيم ستروسڽ؟


تڠکو غزالي: منوروت شرعية⹁ فيکير هندق کناکن فاءيده ڤون ساله⹁ اڤاته لݢي ملقسانکڽ

Baca versi Rumi di sini.

توکوه کواڠن نݢارا⹁ تڠکو غزالي حمزه جارڠ برسوارا ملاءينکن جک اياڽ مڽنتوه ايسو يڠ امت ڤنتيڠ.

لاڤورن کڽاتأن تڠکو غزالي حمزه اوليه اخبر Free Malaysia Today بهاوا⹁ “بڠک نݢارا مليسيا ڤرلو مڠمبيل ڤنديرين يڠ مميهق کڤد ڤمينجم⹁ دسباليق کونتروۏرسي عقيبة ککليروان مڠناءي موراتوريوم ڤينجامن بڠک بارو٢ اين⹁” تله ممبوات ساي ترفيکير تنتڠ ببراڤ ڤرسوالن.

‮”سڤاتوتڽ سباݢاي سبواه بادن ڤڽليا کواڠن⹁ بڠک نݢارا مليسيا⹁ دوقتو سبݢيني⹁ ڤرلو برادا دسيسي ڤمينجم.‮”

تڠکو غزالي حمزه – Free Malaysia Today ﴿سيکتور بڠک سلالو اونتوڠ⹁ بڠک نݢارا مليسيا ڤرلو برڤيهق کڤد ڤمينجم⹁ کات تڠکو غزالي﴾

اين ايکورن ڤڠعمومن بڠک نݢارا مليسيا دان ڤرساتوان بڠک٢ دالم مليسيا مڠناءي تاورن موراتوريوم باݢي ڤينجامن سيوا بلي⹁ سوسولن ڤرينته کاولن ڤرݢرقن يڠ دليهت بربيذا درڤد اڤ يڠ دفهمي اوليه رعيت دان امت مڠچيواکن رعيت مرحين.

“اڤله ساڠت جومله ڤنداڤتن ببراڤ بولن يڠ هيلڠ درڤد فاءيده ڤينجامن سيوا بلي يڠ تيدق کمس اين؟ برتيمبڠ راسله⹁“

تڠکو غزالي حمزه – Free Malaysia Today ﴿سيکتور بڠک سلالو اونتوڠ⹁ بڠک نݢارا مليسيا ڤرلو برڤيهق کڤد ڤمينجم⹁ کات تڠکو غزالي﴾

منوروت لاڤورن ايت لاݢي⹁ بڠک نݢارا مليسيا باݢايماناڤون منافيکن ڤرنه برکات فاءيده اکن دلوڤوسکن⹁ سباليقڽ کسل تيمبول ککليروان يڠ “موڠکين دسببکن ايلوستراسي ڤڠيرأن“ يڠ دتونجوقکن ڤد ۏرسي اول سؤالن لازيم.

تڠکو غزالي باݢايماناڤون برکات⹁ اداله جلس اڤ يڠ دساسرکن موراتوريوم.

تڠکو غزالي جوݢ ممبري کڽاتأن يڠ تݢس برکنأن ايسو يڠ مليبتکن حکوم شرعية دالم سيستم کواڠن اسلام:

“کالاو دبري ‘موراتوريوم’⹁ ﴿اي﴾ برارتي⹁ مستي دکچواليکن ‘ڤينلتي⹁ فاءيده دان سباݢايڽ’ دان باݢي اينستيتوسي ‘Islamik’ بوکن ساج تق بوليه کناکن فاءيده بهکن فيکير هندق کناکن فاءيده ڤون ساله⹁ کران ايت برتنتاڠن دڠن ڤرونداڠن شرعية⹁“ کاتڽ.

تڠکو غزالي حمزه – Free Malaysia Today ﴿سيکتور بڠک سلالو اونتوڠ⹁ بڠک نݢارا مليسيا ڤرلو برڤيهق کڤد ڤمينجم⹁ کات تڠکو غزالي﴾

منليتي ڤرکارا اين⹁ ساي ترفيکير:

  1. اڤاکه کڤوتوسن اين مڠونتوڠکن نݢارا دالم مڠݢالقکن کستابيلن مونتاري دان کواڠن باݢي مڽدياکن ڤرسکيترن يڠ کوندوسيف اونتوق ڤرتومبوهن ايکونومي مليسيا يڠ ممڤن؟
  2. اڤاکه ڤرکارا يڠ منجادي کاوتامأن دالم ڤوليسي دان داسر بڠک نݢارا مليسيا دالم مناڠني ايسو کواڠن يڠ مليبتکن نصيب رعيت دساعت کچمسن سبݢيني؟
  3. اڤاکه ڤنديرين بڠک نݢارا مليسيا تنتڠ حکوم ڤرونداڠن شرعية باݢي کيس٢ يڠ مليبتکن سيستم ڤربنکن اسلام؟

تڠکو غزالي برهارڤ بڠک نݢارا مليسيا داڤت ممبريکن ڤڠچوالين کڤد ڤمينجم.

“دالم کادأن سوسه سکارڠ⹁ ايلوق ساڠت ڤڠچوالين دبري کڤد مريک يڠ ترهوتڠ.
اي تيدق اکن مڽببکن کروݢيان بسر ساڠت⹁” کات بلياو.

تڠکو غزالي حمزه – Free Malaysia Today ﴿سيکتور بڠک سلالو اونتوڠ⹁ بڠک نݢارا مليسيا ڤرلو برڤيهق کڤد ڤمينجم⹁ کات تڠکو غزالي﴾

ڤرساتوان بڠک٢ دالم مليسيا جوݢ ڤاتوت برسيکڤ لبيه ڤريهاتين تنتڠ نصيب ڤلڠݢن مريک يڠ سباهاݢين بسرڽ ترججس عقيبة مصيبة يڠ تيدق دجڠک اين.

ڤد ساعت سڤرتي اين⹁ ڤرساتوان بڠک٢ دالم مليسيا سڤاتوتڽ اد سيکڤ ڤاتريوتيک دان مماءينکن ڤرانن اونتوق مموليهکن کادأن ايکونومي نݢارا⁏ دان بوکنڽ ممنتيڠکن کاونتوڠن سمات٢.

منليتي کات٢ توکوه کواڠن اين⹁ ساي مراساکن بهاوا ڤڠوربانن يڠ دمينتا اين اداله بݢيتو کچيل باݢي ڤرساتوان بڠک٢ دالم مليسيا بربنديڠ کسوليتن يڠ ترڤقسا دتڠݢوڠ اوليه ڤلڠݢن مريک يڠ سلاما اين تله مڽومبڠ ڤنداڤتن يڠ لوماين کڤد اينستيتوسي ڤربنکن نݢارا.

“دڠن ‘lockdown’ اتاو سيڤرا ‘lockdown’⹁ سام اد کيت کرجا ماهوڤون تيدق⹁ سبنرڽ سوقتو سموا اورڠ سداڠ تيدور⹁ مريک سداڠ منجان کاونتوڠن.

“مسکيڤون دڠن موراتوريوم⹁ ايندوستري بڠک منداڤت کاونتوڠن درڤد ڤينجامن يڠ لاين. مريک تيدق موڠکين روݢي ملاءينکن مريک منچوري اتاو منيڤو.“

تڠکو غزالي حمزه – Free Malaysia Today ﴿سيکتور بڠک سلالو اونتوڠ⹁ بڠک نݢارا مليسيا ڤرلو برڤيهق کڤد ڤمينجم⹁ کات تڠکو غزالي﴾

ايکونومي نݢارا تيدق اکن داڤت برکمبڠ جک سبيلڠن بسر رعيت دهيمڤيت مسئله کواڠن.

مک دالم کادأن اين⹁ سموا ڤيهق مستي مندهولوکن تڠݢوڠجواب مريک کڤد نݢارا.